صدور بليط برگشت (پرواز ترکيش ) براي مسافرين خارجي ممنوع مي باشد.

صدور بليط برگشت (پرواز ترکيش ) براي مسافرين خارجي ممنوع مي باشد. 
سایر اعلانات