پس از پر کردن فرم استرداد بازگشت وجه طی 24 ساعت کاری و در صورتی که از طرف ایرلاین باشد 8 روز کاری اس
پس از پر کردن فرم استرداد بازگشت وجه طی 24 ساعت کاری و در صورتی که از طرف ایرلاین باشد 8 روز کاری استرداد می گردد . سایر اعلانات